אני מעניק למועצה אזורית הגליל העליון ("המועצה") רישיון לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן ובלתי חוזר, להשתמש בתמונות המצורפות בכל דרך ולכל מטרה לפי שיקול דעתה, ולהעניק רישיונות משנה לשימוש בה. אני מוותר על זכותי המוסרית, ובכלל זה על ציון שמי בעת פרסום היצירה** ועל כל טענה בדבר עריכת שינוי ביצירה או סילופה (ואם אינני היוצר, היוצר הודיע לי במפורש ובכתב שהוא מוותר על זכותו המוסרית). אני מצהיר ומאשר כי אני בעל מלוא הזכויות ביצירה, או שאני מורשה להתיר בה רישיון שימוש כאמור, לא העתקתי אותה או כל חלק ממנה מאחרים, אם היצירה כוללת צילום או תיאור אחר של אדם, קיבלתי מאותו אדם רשות מלאה להשתמש בצילום או בתיאור שלו, ובכלל זה להעביר אותו לשימוש על ידי המועצה. אין כל מניעה שאעניק למועצה רישיון שימוש ביצירה בהתאם לתנאים לעיל, לא אבוא למועצה בכל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם השימוש ביצירה, ואשא באחריות מלאה כלפי המועצה אם יתברר שהצהרתי איננה נכונה. לא קיבלתי ואיני זכאי לכל תמורה בגין הענקת רישיון זה."

אני מעוניין/ת בציון שמי בעת פרסום התמונה: (חובה) שדה חובה
Browser not supported